г.Киев, ул.Новомостицкая 25
Телефон:
(044) 229-86-86
Телефон:
(098) 599-02-60
Телефон:
(093) 355-31-30
Телефон:
(066) 355-31-90
Радиостанции рации
GPS-навигация
Эхолоты и Радары
Климатическое оборудование
Снаряжение для отдыха
Палатки, тенты, шатры, коврики
Спальные мешки
Рюкзаки, велорюкзаки, гермомешки, сумки, чемоданы.
Фонари и аксессуары
Мебель для отдыха
Посуда для отдыха
Плитки, горелки , обогреватели
EliCocamp
Orcamp
TERRA Incognita
Tiross
Tramp
VMF Euro
Zilan
Термобелье
Спортивное оружие
Оптика
Оборудование и инструменты
Автомобильная электроника
Металлодетекторы
Мебель
Мототехника
Альтернативная Энергетика
Газовое оборудование
Распродажа
 
 
Сравнение товаров
все | EliCocamp | Orcamp | TERRA Incognita | Tiross | Tramp | VMF Euro | Zilan
Есть в наличии    Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  ||  вперед »   Все на одной странице
VMF Euro Портативний цанговий газовий балон 220 г

Газ для портативних газових приладів у балончику 220 грам.Є незамінною річчю для рибалки, охотника та туриста. , оснащеними цанговим механізмом Широкий діапазон робочої температури дозволяє використовувати балон у будь-яку пору року. Бутан, пропан Температура: від -10 до +35*С. Кріплення: цангове

Вес:220 грам

Цена: 95 грн.


Подробнее

Tramp Балон 220 грамм (цанговый) TRG-001

Газовый баллон цангового (штокового) типа.

Может использоваться при температуре от -15 до + 35 °С.

Объем: 220 гр.

Состав: Пропан 7 %, Бутан 59 %, Ізобутан 34 %.

Цена: 117 грн.


Подробнее

Tiross Баллон 227 грамм (цанговый) TS-700

Газовый баллон для горелок предназначен для работы портативных газовых приборов (горелки, плитки, паяльные лампы, осветительные лампы, обогреватели и т.д.), а также для получения пламени высокой температуры и применяется в бытовых и походных условиях, для ремонтных работ.

Цена: 112 грн.


Подробнее

Tramp Gas 100

Газовый баллон резьбового (Epi-gas) типа.

Может использоваться при температуре от -23 до + 35 °С.

Характеристики:

Объем: 100 гр.

Состав: Пропан 25 %, Бутан 50 %,  Ізобутан 25 %

Цена: 183 грн.


Подробнее

Tramp Gas 230

Баллон газовый Tramp (резьбовой) 230 грам UTRG-003

Газовый баллон резьбового (Epi-gas) типа.

Может использоваться при температуре от -23 до + 35 °С.

Состав: Пропан 25 %, Бутан 50 %, Ізобутан 25 %.

Цена: 234 грн.


Подробнее

Tramp Балон 230 грамм (резьбовой) UTRG-003

Баллон газовый Tramp (резьбовой) 230 грам UTRG-003

Газовый баллон резьбового (Epi-gas) типа.

Может использоваться при температуре от -23 до + 35 °С.

Состав: Пропан 25 %, Бутан 50 %, Ізобутан 25 %.

Цена: 234 грн.


Подробнее

Tramp Кейс для плиты пластиковый

Пластиковый кейс для транспортировки и хранения газовых плит 

Цена: 346 грн.

Товара нет в наличии

Подробнее

NEW! Tramp Газовый резак с пьезоподжигом Tramp Rocket TRG-052

Универсальный многоцелевой газовый резак. Простая, безопасная и удобная модель.

Резак снабжен пьезоподжигом, имеет точную регулировку пламени

Мощность пламени может достигать 1300 C.

Резак работает от штокового  (цангового) баллона.

Цена: 378 грн.


Подробнее

Tramp Gas 450

Баллон газовый Tramp (резьбовой) 450 грам UTRG-002

Газовый баллон резьбового (Epi-gas) типа.

Может использоваться при температуре от -23 до + 35 °С.

Состав: Пропан 25 %, Бутан 50 %, Ізобутан 25 %

Цена: 381 грн.


Подробнее

Tramp Балон 450 грамм (резьбовой) TRG-002

Газовий балон різьбового типу (Epi-gas).

Може використовуватись при температурі від -23 до +35 °С.

Склад: Пропан 25%, Бутан 50%, Ізобутан 25%

Цена: 381 грн.


Подробнее

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  ||  вперед »   Все на одной странице

Åñëè Âû ñîáðàëèñü â ïîõîä, íà ðûáàëêó, â ïóòåøåñòâèå â ãîðû èëè ïðîñòî íà äà÷ó íà íåñêîëüêî äíåé, òî Âàì íå îáîéòèñü áåç ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ. Êîíå÷íî æå, ñêàæåòå Âû, ìîæíî ðàçæå÷ü êîñòåð è ïîäæàðèòü ñîñèñêè. Íî íà ðûáàëêå ãîðàçäî ïðèÿòíåå ñðàçó æå ïîñìàêîâàòü ñóï èç ñâåæåâûëîâëåííîé ðûáû, à ýòî çíà÷èò, ÷òî áåç ñòàöèîíàðíîãî îãíÿ Âàì íå îáîéòèñü. Åñòåñòâåííî êóõîííóþ ïëèòó èç äîìó íèêòî áðàòü íå áóäåò, è íóæíî èñêàòü àëüòåðíàòèâó. Èìåííî òàêîé àëüòåðíàòèâîé è ìîæåò ñòàòü òóðèñòè÷åñêèé ïðèìóñ èëè ïîõîäíûå ãîðåëêè. Ëåãêè è ïðîñòû â îáðàùåíèè, íå òðåáóþùèå ñïåöèàëüíîé ñíîðîâêè ïðè èñïîëüçîâàíèè, îíè ïîìîãóò áûñòðî ïðèãîòîâèòü ãîðÿ÷óþ ïèùó.

Òóðèñòè÷åñêàÿ ãîðåëêà íàñòîëüêî áåçîïàñíà â èñïîëüçîâàíèè, ÷òî ñâîáîäíî ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äàæå â ïàëàòêå, êåìïèíãå, çàêðûòîì ïðîñòðàíñòâå. Ãàçîâàÿ ãîðåëêà (òàêæå êàê è äèçåëüíûå ãîðåëêè èëè áåíçèíîâûå) ëåãêî ñïðàâèòñÿ ñ ïîäîãðåâîì âîäû, ïðèãîòîâëåíèåì ïèùè, êðîìå òîãî, îíà íèêîãäà íå çàñîðÿåòñÿ è íå êîïòèò. À åå îòíîñèòåëüíî íèçêàÿ ñòîèìîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðèìóñàìè, äåëàþò åå íàèáîëåå ïîïóëÿðíîé äëÿ áîëüøèíñòâà òóðèñòîâ.

 ñâîþ î÷åðåäü ñîâåðøåííî íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî áåíçèíîâûé ïðèìóñ ÷åì-òî õóæå ãàçîâûõ ãîðåëîê. Íåò, îíè òàêæå ïðîñòî, ëåãêî è áûñòðî ñïðàâëÿþòñÿ ñ âîçëîæåííûìè íà íèõ çàäà÷àìè. Íî èç-çà ïðèìåíåíèÿ áåíçèíà äëÿ ïîäîãðåâà, èõ ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàòü â õîðîøî âåíòèëèðóåìûõ ïîìåùåíèÿõ èëè íà îòêðûòîì âîçäóõå.

предложение

EliCocamp BDZ-155B в кейсе
1820 грн.
предложение

Tramp Gas 450
381 грн.
Сортировка по:
 
Расширенный фильтр:
Все производители
EliCocampOrcamp
TERRA IncognitaTiross
TrampVMF Euro
Zilan
Цена:
от до
Подарунок:
Производитель:


© Все права защищены CEZAR® Интернет-магазин бытовой техники и электроники

«Cezar TM» Интернет-магазин
Киев, Украина