г.Киев, ул.Новомостицкая 25
Телефон:
(044) 229-86-86
Телефон:
(098) 599-02-60
Телефон:
(093) 355-31-30
Телефон:
(066) 355-31-90
Радиостанции рации
GPS-навигация
Эхолоты и Радары
Эхолоты
Эхолот с GPS
Радары
Зарядные устройства
Морские многофункциональные системы
Аккумуляторы
Аксессуары
Катера для заброса снастей и прикормки
Датчики
Eagle
Garmin
Lowrance
Raymarine
Simrad
Климатическое оборудование
Снаряжение для отдыха
Оборудование и инструменты
Автомобильная электроника
Металлодетекторы
Мебель
Мототехника
Альтернативная Энергетика
Газовое оборудование
Распродажа
 
 
Сравнение товаров
все | Eagle | Garmin | Lowrance | Raymarine | Simrad
Есть в наличии    Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 7  ||  вперед »   Все на одной странице
Датчик эхолота Lowrance SP-BL

Датчик скорости и тем-ры (X52, Mark/Elite HDI,Chirp /Hook-серия)

Цена: 800 грн.

Товара нет в наличии

Подробнее

Датчик эхолота Lowrance BULLET SKIMMER

Датчик для серии эхолотов HOOK2 - 4X 

Цена: 2480 грн.


Подробнее

Датчик эхолота Garmin Трансдьюсер пластик на транец

Это двухлучевой пластиковый 400 Вт ,6-контактный датчик (трансдьюсер) (для эхолотов серии Echo нужен переходник) , вертикально сканирует дно до 274 м, на рабочих частотах от 80 до 200 кГц -, ширина луча от 45 до 15 градусов (80 кГц-45 град. 200 кГц -, 15 град.), и устанавливается на транце под углом от 0 до 70 градусов. 

Цена: 3120 грн.


Подробнее

Датчик эхолота Garmin Xdcr,50/200,Sold 10/40 градусів

Двопроменевий датчик (трансдьюсер) Xdcr / 6-pin, FF, Sold 200/50 кГц з потужністю 500 Вт, шириною променя 40/10 градусів для ехолотів Garmin. Максимальна глибина - 1500ft. Також має вбудований датчик температури. Кріпиться на транець.

В комплекті - інструкції для установки. Дотримуйтесь інструкцій, щоб не пошкодити човен.

Датчик сумісний з такими ехолотами:
Fishfinder 320C
GPSMAP 178
GPSMAP 420s
GPSMAP 525s
GSD 22

Цена: 3360 грн.


Подробнее

Датчик эхолота Garmin Xdcr,FF,Sold 200/77

Для серии Echo !Это двухлучевой пластиковый 500 Вт ,6-контактный датчик (трансдьюсер) , вертикально сканирует дно до 457 м, на рабочих частотах от 50 до 200 кГц , ширина луча от 40 до 10 градусов (50 кГц-40 град. 200 кГц -, 10 град.), и устанавливается на транце под углом от 0 до 70 градусов. Длина кабеля -9,1 м.

Цена: 3480 грн.


Подробнее

Датчик эхолота Garmin Xdcr,FF,Sold 50/200

Это двухлучевой пластиковый 500 Вт ,6-контактный датчик (трансдьюсер) , вертикально сканирует дно до 457 м, на рабочих частотах от 50 до 200 кГц , ширина луча от 40 до 10 градусов (50 кГц-40 град. 200 кГц -, 10 град.), и устанавливается на транце под углом от 0 до 70 градусов. 

Цена: 3600 грн.


Подробнее

Датчик эхолота Lowrance ST-TU

Датчик скорости!(х-4, х-4pro,x-67,mark,elite-серии)

Цена: 3800 грн.


Подробнее

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 7  ||  вперед »   Все на одной странице

Äàò÷èêè ýõîëîòîâ - ðàñøèðÿåì âîçìîæíîñòè ïðèáîðà

Äàò÷èêè ýõîëîòîâ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàñøèðåíèÿ ñòàíäàðòíîãî ôóíêöèîíàëà ïðèáîðîâ. Îíè ïîìîãàþò áîëåå äåòàëüíî èññëåäîâàòü ãëóáèíó è ðåëüåô äíà, îïðåäåëèòü ïîëîæåíèå, íàïðàâëåíèå è ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ ðûáû, èññëåäîâàòü áîëüøóþ ïëîùàäü çà ìèíèìàëüíîå âðåìÿ.

Ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé

×àñòî ñòàíäàðòíûõ âîçìîæíîñòåé ïðèáîðà íå õâàòàåò äëÿ ïîëíîöåííîé ðûáàëêè. Äà, áþäæåòíûå ìîäåëè ýõîëîòîâ ïîçâîëÿþò ëåãêî îïðåäåëèòü ÿìû, ïåðåêàòû, êðóïíûå íåðîâíîñòè äíà, êðóïíûå êîñÿêè ðûáû, íî íà ÷òî-òî áîëüøåå èõ, êàê ïðàâèëî, íå õâàòàåò.

Äëÿ òàêèõ ñëó÷àåâ è ïðåäíàçíà÷åíû äàò÷èêè ýõîëîòîâ, ïîçâîëÿþùèå èññëåäîâàòü òîëùó âîäû è ðåëüåô äíà ñ áîëüøåé äåòàëèçàöèåé. Òèïîâûå ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé:

  • óâåëè÷åíèå óãëà îáçîðà,
  • çàìåðû ñêîðîñòè äâèæåíèÿ è òåìïåðàòóðû âîäû,
  • óâåëè÷åíèå èññëåäóåìîé ãëóáèíû,
  • óëó÷øåíèå äåòàëèçàöèè îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âîäå.

Íåêîòîðûå äàò÷èêè êðåïÿòñÿ íà äíèùå ëîäêè, â òî âðåìÿ êàê äðóãèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ íà ïëàâó.  çàâèñèìîñòè îò òèïà ìîãóò ñèëüíî ìåíÿòüñÿ õàðàêòåðèñòèêè è âîçìîæíîñòè. Ïîìíèòå îá ýòî ïðè âûáîðå.

Êðèòåðèè âûáîðà

Îñíîâíûì êðèòåðèåì âûáîðà äàò÷èêà ýõîëîòà ÿâëÿåòñÿ åãî ôóíêöèîíàëüíîå ïðåäíàçíà÷åíèå. Ñåãîäíÿ íà ðûíêå î÷åíü ìíîãî ìîäåëåé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïî-ñâîåìó õîðîøà è îðèãèíàëüíà. Íàïðèìåð, ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå äàò÷èêè äëÿ ðàáîòû íà ìåëêîâîäüå è äëÿ áîëüøèõ ãëóáèí, äëÿ óâåëè÷åíèÿ óãëà èëè äëÿ áîêîâîãî îáçîðà è ò.ä. Ïîýòîìó â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî îïðåäåëèòüñÿ, äëÿ êàêèõ öåëåé áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ äàò÷èê, à óæå çàòåì âûáèðàòü ïðîèçâîäèòåëÿ è ìîäåëü.

Ýêñïëóàòàöèÿ è äîëãîâå÷íîñòü

Äàò÷èêè ýõîëîòîâ ïðîåêòèðóþòñÿ ñ ó÷åòîì äîñòàòî÷íî æåñòêèõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, ïîýòîìó èì íå ñòðàøíû áîëüøèíñòâî ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïðè ïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè äàò÷èê ïðîñëóæèò âàì äîñòàòî÷íî äîëãî. Íàñòîÿòåëüíî íå ðåêîìåíäóåòñÿ ñèëüíî óäàðÿòü èëè ðàçáèðàòü äàò÷èê.  ñëó÷àå êàêîé-ëèáî íåèñïðàâíîñòè îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé öåíòð èëè ê ïðîäàâöó. Ìû ïîìîæåì âàì ðåøèòü ïðîáëåìó è îòâåòèì íà âñå âàøè âîïðîñû.

Ìû ïîìîæåì âàì ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð, ïðîêîíñóëüòèðóåì è ñîðèåíòèðóåì â îãðîìíîì êîëè÷åñòâå ìîäåëåé. Ìû óâåðåíû â êà÷åñòâå ïðîäàâàåìîé ïðîäóêöèè.

Áóäåì âàñ æäàòü! È óäà÷è íà ðûáàëêå!

Сортировка по:
 
Расширенный фильтр:
Все производители
EagleGarmin
LowranceRaymarine
Simrad
Цена:
от до
Размер дисплея (диагональ), см.:
Количество лучей:
Частота излучателя:


© Все права защищены CEZAR® Интернет-магазин бытовой техники и электроники

«Cezar TM» Интернет-магазин
Киев, Украина